VÅRA TEKNISKA VILLKOR

Villkoren är framtagna för att göra det möjligt för oss som leverantör att fullgöra prestationen på ett fackmässigt sätt utan störningar.

Målet är att era filer ska strömma genom våra processer snabbt och effektivt. Detta gör det också möjligt för oss att bibehålla

leveransdatum samt eliminera ytterligare kostnader. Vänligen läs igenom för att säkerställa att ert produktionsunderlag

håller rätt standard och vad som händer om produktionsplanen eller offertens förutsättningar frångås.

DIGITALA DOKUMENT | MATERIALINLÄMNING | PAPPER | TRYCK | EFTERBEHANDLING | LEVERANS | ÖVRIGT | REKLAMATION

1. DIGITALA DOKUMENT - TEKNISKA KRAV

Ljungbergs behåller rättigheten att återsända kundens material som inte uppfyller de tekniska kraven och begära att kunden lämnar in material som uppfyller kraven. För att kunna garantera bästa tryckkvalitet behåller Ljungbergs rättigheten att göra följande oundvikliga trycktekniska ändringar i kundernas filer:

- lägga till övertryck till svart

- lägga till överlappning till konturer av objekt i olika färg

- minska ner den max totala färgmängden till ett värde som är lämpligast för tryckpappret

- konvertera RGB och Pantone färgtoner till CMYK färgrymd (förutom när kunden har beställt Pantone tilläggsfärger).

Ljungbergs kostnader för omarbetning av kundens material som inte motsvarar de tekniska kraven, samt extra omkostnader för tryckeriet som har orsakats av att materialet inte motsvarar de tekniska kraven bärs av kunden.

1.1. KRAV PÅ FILFORMAT

PDF-filerna måste vara tryckfärdiga, alla annonser och övriga objekt måste vara inlagda i den PDF-fil som skickas till tryckeriet. Filformatet ska vara PDF enligt Ljungbergs joboptionfil för InDesign. För övriga program, tag kontakt med Ljungbergs.

1.2. KORREKT LÄNKNING

Se till att alla bildfiler, typsnitt, inklusive loggor och övriga inmonterade objekt är bifogade och korrekt länkade.

1.3. TYPSNITT

Alla teckensnitt (fonts) som används i layouten måste vara inbäddade i PDF-filerna som skickas till tryckeriet. Använd köpta orginaltypsnitt och bifoga dessa (gäller även för PDF-filer – det finns typsnitt som inte bäddas in i PDFer trots att detta är aktiverat). Se till att kursiva, feta och andra varianter av använda typsnitt är äkta. Manipulera inte den äkta varianten med hjälp av layoutprogrammets meny. OBS! Vi reserverar oss för typsnitt som är gjorda för smartphones/tablets/ipads och visar korrekt information/upplösning i dessa enheter men felaktigt utseende vid grafisk rippning. Rippat korrektur i papper säkerställer då kvaliteten. I våra offerter ingår ej rippat papperskorrektur om ej så anges.

1.4. FÄRGPROVTRYCK

Där färgprovtryck efterfrågas utgår vi alltid från våra egna provtryck då dessa är kalibrerade mot ISO-12647-7 samt våra tryckpressar. Om ni levererar egna förprovtryck för produktionen ska dessa produceras med toleranskrav enligt ISO-12647-7 samt visa kalibreringsstrip. OBS! Ett simulerat förprovtryck kan ha något annorlunda bildresultat eftersom det inte är samma papperskvalitet som huvudupplagan och de olika papperna har olika återgivningsegenskaper. På obestruket papper kan differenser ske på grund av papprets råhet och uppsugningsförmåga. Det simulerade provtryckets färgomfång kan inte alltid uppnås på denna papperstyp. Ljungbergs reserverar sig därför mot eventuell färgreklamation jämfört med ett simulerat provtryck.

1.5. BILDUPPLÖSNING

Faktisk bildupplösning för fotografiska bilder (efter att skalning skett i layoutprogrammet) ska vara 2 X vald rastertäthet, vilket oftast innebär minst 300 ppi. Streckbilder (bitmap) skall vara minst 600 ppi, men bör vara 1200 ppi. En lägre upplösning försämrar bildkvaliteten, en större upplösning förbättrar inte bildkvaliteten men gör filerna större och saktar ner filbearbetningen. Höjning av upplösning i bilder med låg upplösning digitalt till erfordrad nivå uppfattas av Ljungbergs som en avsiktlig åtgärd av kundens grafiska formgivare. OBS! Detta upptäcks inte genom automatisk filkontroll.

1.6. UTFALL

Se till att utfallande bilder, tonplattor och andra utfallande objekt uppåt, nedåt och utåt ligger minst 3 mm utanför formatet och innermarginalen/bunten kant i kant. Utfallet måste vara symmetriskt och layouten centrerad.

Spiralbundet (Wire-O): Varje sida definieras som enkelsida (inte uppslag) med utfall runt om i layoutprogrammet.Klicka här för se exempel.

1.7. PLACERING AV LAYOUTOBJEKT

Texter och övriga layoutobjekt av kritisk vikt måste ligga minst 4 mm från beskurna kanter.

1.8. KOMPRIMERING

Samråd med leverantören om lämpligaste filformat för pixel- respektive objektgrafik, och komprimeringsgrad för fotografiska bilder. Undvik i allmänhet kraftig komprimering på JPEG-filer (låg kvalitet).

1.9. DEKORFÄRGER

Ange tydligt om dekorfärger ska användas vid tryckning, och ange i så fall dessa med exakt de benämningar som rekommenderas av leverantören.

1.10. ÖVERGÅNGSBILDER

Man bör tänka på att insidan av omslaget limmas ihop med inlagan med ca 5 mm limrygg. Därför bör man, vid en bild som sträcker sig från omslagets insida till inlagan, flytta båda bildhalvorna 5 mm mot ytterkanten. Samma gäller för bilder som sträcker sig över uppslag i inlagan. Känsliga övergångsbilder rekommenderas ej vid limbindning eftersom 100% passning ej är möjlig.

1.11. FÄRGRYMD BILD MM

För alla bilder och vektorobjekt - omslaget, instick mfl i arktryck används CMYK + de Pantone färgtoner som har angivits i beställningsordern. Övriga Pantonefärger, RGB, Lab mfl konverteras automatiskt tll CMYK, vilket kan förvränga de av beställaren önskade färgtonerna. Vid stora svarta ytor måste 4-färgad svart (tex C:40, M:30, Y:30, K:100) användas.

1.12. FÄRGRYMD TEXT MM

I layout bör man undvika användning av 4-färgad svart (rich black) i svarta texter och i linjeobjekt. Brödtext bör alltså ligga som 100% svart (K:100). Text som ligger i 4-färg kan ge upphov till oskarp text genom misspass. Ljungbergs tillhandahåller en preflightprofil för Acrobat Pro som varnar för detta. Läs mer under FÄRG- OCH PDF-INSTÄLLNINGAR. Svartvita objekt i vektorform får inte innehålla CMYK eller RGB färgtoner.

1.13. PERFORERING

Perforeringslinjen behöver inte ritas in i layouten, dock bör det vid behov utformas med spotfärg och vara övertryckbar (overprint). Vanligt avstånd för en instickskupongs perforeringslinje är 15 mm från bindningskanten. Oavbruten perforeringslinje sträcker sig rakt och oavbrutet från kant till kant och framställs med falsmaskinens perforeringsutrustning. Avbruten och specialformad perforeringslinje framställs genom stansning. Även kartong perforeras med stans. För det måste en stans i önskad form tillverkas och hela processen tar längre tid.

1.14. OMSLAG MED RYGG

När det gäller limbundet, trådbundet och fadenziegel, definieras omslaget som en sida dvs framsida, rygg och baksida räknas in i formatet. Skyddsomslag definieras som en sida inklusive flikar och tillägg för pärmtjocklek och utfall. Pärmöverdrag definieras som en sida med 15 mm tillägg för pärm och fals längs alla fyra kanterna. Vid tryck på omslagets insidor skall ryggen + 3 mm till höger resp vänster vara fri från tryckfärg. Kontakta Ljungbergs för rätt formatberäkning av bok- & katalogomslag.

1.15. OMSLAG UTAN RYGG

Klammerhäftad produkt definieras som fyra sidor. Spiralbundet (Wire-O) definieras som enkelsidor.

1.16. VERSIONERING AV TRYCKSAKER

Ska du skapa ett dokument med plåtbyte i exempelvis svart, ska du alltid jobba med lagerfunktionen i det layoutprogram som du använder. I det understa lagret placerar du de objekt som är gemensamma mellan de olika lagren, exempelvis bilder och gemensamma illustrationer. Skapa sedan ett lager för varje version. Det är viktigt att du har korrekta övertrycksinställningar på objekten. Se även till så att du bara har objekt gjorda i den färg som ska bytas mellan de olika versionslagren. När du levererar PDF från ditt Indesigndokument så vill vi ha en PDF med grunden, där bara grundobjekten finns med. Leverera sedan en PDF på samtliga versioner utan grund (normalt den textvariant som gäller).

1.17. FOLIERING

Om foliering önskas av t. ex ett omslag så ska det INTE vara urtag under folieringen.

2. MATERIALINLÄMNING

2.1. PROGRAM

Ange det eller de program och den eller de programversioner samt den eller de datorplattformar som använts vid framtagandet av materialet.

2.2. UPPLADDNING AV MATERIAL

Materialet kan lämnas via vår FTP xftp.ljungbergs.se. Användarnamn och lösenord för FTPn erhålls av din säljare eller av prepress. Vi har också en egen filuppladdare där materialet skyddas från insyn från alla utom personal på tryckeriet. Det går också bra att maila materialet (< 20 MB) till prepress@ljungbergs.se eller ladda upp via tjänster på nätet. OBS! Viktigt att materialet döps eller beskrivs med offert- eller ordernummer så att jobbet kan startas.

2.3. MATERIALINLÄMNINGSTID

Materialet (inkl leveransadresser och adressfiler) ska lämnas till tryckeriet senast kl 9:00 på överenskommet materialdatum. Om inte detta följs eller om godkännandet av korrektur inte följer överenskommen tidsplan, kommer ordern tas ur produktion och leveransdatum kan komma att flyttas fram beroende på beläggning. Omplaneringsavgift tillkommer. Om leveransadresser/adressfiler kommer efter tryckstart riskerar vi att trycka under/överupplaga beroende på antal exemplar som adressfilen innehåller. Därför måste adressfiler komma innan tryckstart. Kostnad för eventuella tilltryckningar står kunden för.

2.4. KORRIGERINGAR

Begärda ändringar i dokument och justering/utbyte av dokument samt vid korrektur tillbaka med ändringar debiteras merarbeteskostnad med 1200 sek per timme. Vid korrigering av enstaka sidor, döps PDF-filen om med version, sid nummer och datum. Vid korrigering där mer än 5 sidor ska bytas ut, skickas ett helt nytt dokument på hela produkten där version och datum framgår i dokumentet. Detta är för att kunna säkerställa tryck från senaste korrektur. Vi reserverar oss för omplanering av produktion samt framflyttning av leveransdatum, vid större begärda korrigeringar. Därför rekommenderar vi att ni lämnar tryckfärdigt korrekturläst material.

2.5. KORREKTUR

Godkänt korrektur tillbaka från er innebär alltid att ni tar ansvar för hela materialets innehåll. För att kunna hålla leveransdatum räknar vi med godkänt korrektur av er inom 24 h.

3. PAPPER

3.1. PAPPERSPRIS

Ovanstående pris är baserat på offertens papperspris och gällande, tills pappersprishöjning sker.

3.2. ÄNDRING AV PAPPER

Om val av papper ändras och beställning är gjord kan hela obrutna pallar returneras. Returneringsavgift tillkommer.

Brutna pallar eller avplock debiteras eftersom retur ej är möjlig.

3.3. MÅTTBESTÄLLT PAPPER


Leveranstid av måttbeställt papper är normalt 3-4 veckor men kan även vara mer beroende på brukens beläggning. Vid minskad upplaga/sidantal efter pappersbeställning, debiteras restlager. Kontakta din säljare om du är osäker på huruvida ditt papper är måttbeställt eller ej.

3.4. BRUKSBESTÄLLT PAPPER

Vid återkommande produktioner samt periodiska tidskrifter med mer än 3 nr per/år, beställs papper 3-5 nummer åt gången direkt. Förändringar i format, ytvikt eller typ av papper måste därför stämmas av med tryckeriets inköpsavdelning, för att undvika debitering av restlager.

4. TRYCKNING

4.1. TRYCKTEKNIK

Vi har 2 olika trycktekniker som bestäms utifrån bästa pris till kund, offsettryck samt digitaltryck. Dessa tekniker kan upplevas ge olik bildåtergivning vid tryck. Exempel: Digitaltryck kan användas för att få fram en några ex av en tryckt förlaga på en årsredovisning eller katalog. Skiftar man sen teknik till offsettryck på huvudupplagan förändras tryckresultatet. Vi får ofta frågor på varför en förupplaga ej stämmer överens med huvudupplaga och svaret är: olika trycktekniker. Vid offsettryck använder man vegetabiliska oljefärger i tryckprocessen. Den nytryckta bilden förändras då vid sluttorkning utifrån papperets olika egenskaper att ta åt sig färg. Vid digitaltryck används silikon, färgpulver samt värme i tryckprocessen.

4.2. FÄRGAVVIKELSER

Ljungbergs är certifierat enligt ISO 12647-2 och följer dess standard, med de toleranser och avvikelser som är godkända. Vi kan trycka på olika papperskvaliteter (glättat, matt, silk, obestruket, kartong mfl). Bilder återgivs bäst på glättat papper.Dessutom förekommer ofta ringa avvikelser eller ringa variation från prov, förlaga i en offsetupplaga. I en upplaga där 4 färger läggs ovanpå varandra, kan man aldrig garantera att ALLA ark får exakt samma fotografiska avtryck. Själva offsettekniken medger inte ett exakt repeterbart tryck. Det finns många parametrar i offsetteknik som gör att ALLA ark inte kan hålla exakt samma färg. Exempelvis är pappret är inte exakt lika från pall till pall eller från gramvikt till gramvikt och har olika torkegenskaper. Olika tryckpressar trycker också något olika, dessutom är färgen inte exakt lika från fat till fat. Bla. dessa parametrar gör att branschen måste jobba inom det vi kallar för toleranser. Det kommer alltså alltid att vara små avvikelser men som ändå håller sig inom branschens toleransnivåer. Kontakta oss gärna innan tryck om ni har frågor kring detta.

4.3. SPECIALFÄRGER

För specialfärger (guld, silver, pms) förbehåller vi oss rätten att i efterhand debitera faktisk åtgång eftersom täckningsgrad ej kan uppges vid offertstadiet.

4.4. SKYDDSLACK

På grund av papperskvalitéers olika ytstruktur (exempelvis silk) och förmåga att absorbera färgpigment, reserverar vi oss vi oss för smet-, stoft- och torkproblem, exempelvis när tunga färgytor såsom tonplattor etc möter vita sidor/områden. Ibland kan detta ske även vid mekanisk bearbetning ex. vid falsning, klamring, limbindning eller till och med under frakt. För att undvika detta rekommenderar vi alltid skyddslack och vid tunga färgytor på omslagets yttersidor rekommenderar vi seglaminat som skydd. Eftersom layout ofta inte kan visas vid offertstadie, presenteras alltid offerterna utan skyddslack/seglaminat.

4.5. FÖRSENING AV PRODUKTIONSSTART

Vid stora produktioner med snäv tidsram hänvisar vi till ALG 20, 20.2, vid oplanerad framflyttning av produktionsstart. Kostnad för stillestånd redovisas och debiteras i överenskommelse. Vid försening av produktionsstart, mer 30 dagar i förhållande till ordererkännandet, debiteras inköpt material i avvaktan på ny produktionsstart. Den överenskomna leveranstiden blir då ändrad och vi bekräftar en ny leveranstid.


5. EFTERBEHANDLING

5.1. HÅRDBAND

Vid produktion av hårdbundna böcker tillkommer ev. kliché, eller originalkostnad om inget annat uppges.

5.2. LINNETRÅDSBINDNING

För att kvalitetssäkra linnetrådsbundna trycksaker (hårdband) skickas tryckta ark som ska godkännas skriftligen via mail av kund, innan vidare efterbearbetning kan ske.

5.3. WIRE-O

För att kvalitetssäkra wireobundna trycksaker skickas tryckta ark som ska godkännas skriftligen via mail av kund, innan vidare efterbearbetning kan ske.

5.4. BIGNING

För att undvika sprickor i ryggen, rekommenderas bigning av omslag/folder, vid val av ≥170 grams papper.

5.5. ADRESSERING

Det är viktigt att ni som kund levererar adressfiler i god tid innan tryckstart. Om leveransadresser/adressfiler kommer efter tryckstart riskerar vi att trycka under/överupplaga beroende på antal exemplar som adressfilen innehåller. Därför måste adressfiler komma innan tryckstart. Kostnad för eventuella tilltryckningar står kunden för.


GDPR gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya dataskyddslagen syftar till att skydda individen och reglera hur företag får hantera personuppgifter. För Ljungbergs är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med med hur vi hanterar personuppgifter. Därför har vi tagit fram en rutinbeskrivning för hur du som kund kan skicka dina adressfiler till oss och hur vi hanterar dessa.KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL VÅRA VILLKOR OCH CHECKLISTA FÖR ADRESSERING/ADRESSFILER.

6. LEVERANS

6.1. LEVERANSVILLKOR

Trycksaken produceras enligt Allmänna Leveransvillkor för Grafiska prestationer, ALG-20.

6.2. LEVERANSADRESS

Leveransadresser och adressfiler ska lämnas till tryckeriet senast kl 9:00 på överenskommet datum. Om detta inte följs finns det risk för leveransförsening. Utskrift av mer än 1 leveransadress debiteras.

6.3. FORMAT PÅ LEVERANSADRESS

En leveransadress ska innehålla företag, fysisk gatuadress, postnummer, stad, kontaktperson, mobilnummer och emailadress för avisering. Storkundspostnummer kan ej användas. Det måste finnas en fysisk gatuadress, inklusive rätt postnummer. Justering debiteras. Exempel på skillnad mellan postadress med storkundspostnummer och gatuadress:


Postadress (med storkundspostnummer) = EJ RÄTT

Schenker AB

412 97 GÖTEBORG


Gatuadress (geografisk)

Schenker AB

Lilla bommen 3

411 04 GÖTEBORG

6.4. RÄTT POSTNUMMER

Ett felaktigt postnummer debiteras för kontroll och uppsökning av giltigt postnummer.

6.5. PACKNING

Exkl. emballagekostnad om inget annat anges.

6.6. FRAKTMOTTAGNING

Mottagaren måste vara anträffbar under normal arbetstid, vardagar kl 07.00-16.00. Om så inte är fallet kan sändningen hämtas på fraktleverantörens terminal vid överenskommen tidpunkt eller köras ut mot extra debitering efter överenskommelse med mottagaren. Sändningen ska köras ut / hämtas inom 3 dagar, efter underrättelse om att godset ankommit. Lagerhyra debiteras från och med 4 aviseringsdagen. När sändningen har legat i 30 dagar utan besked går den i retur.

6.7. FRAKTSKADA

Det är viktigt att noggrant syna emballaget efter skador vid leverans, och notera dessa på fraktsedeln. Ta även bilder och maila dessa och information om skada till produktion@ljungbergs.se

6.8. LEVERANSDAG

De frakter som skickas dag 1 levereras oftast dag 2 men kan också dröja flera dagar. Avvikande transporttider beror oftast på säsongs- och volymvariationer. Transporttiderna enligt fraktbolagens turlistor är alltså beräknade och utgör inte tidslöfte. Vid telefonavisering tillkommer 1 extra leveransdag. För att få garanterad leverans dag 2 bör Expressleverans väljas (se 6.8.).

6.9. EXPRESSLEVERANS

För att få garanterad leverans dag 2 krävs det en tilläggstjänst, "Top10". Då sker leverans från kl 07:00 men innan kl 10:00. Många orter inrikes erbjuder även möjligheten att begära tidslossning, "TopExact". Då sker leverans vid ett överenskommet klockslag +/- 30 min.

6.10. TELEFONAVISERING

Vid telefonavisering tillkommer 1 extra leveransdag.

6.11. PRIVATPERSONER

Leveranser till privatpersoner sker via ombud om inget annat anges. Mobilnummer måste anges.

6.12. LAGERHÅLLNING

Vi erbjuder lagerhållning inkl försäkring. Pris ges i offertförslag.

6.13. DISTRIBUTION

Vi packar, plockar och distribuerar. Pris ges i offertförslag.

7. ÖVRIGT

7.1. BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkoren ovan gäller efter av oss godkänd kreditprövning vid ordertillfälle.

8. REKLAMATION
Betalningsvillkoren ovan gäller efter av oss godkänd kreditprövning vid ordertillfälle.


8.1. REKLAMATIONSRUTIN
För att kunna bedöma en reklamation behöver vi få trycksakerna i retur för att kunna uppskatta felets omfattning (antal ex). Tala om hur många produkter är fel och om alla exemplar är kontrollerade. Sedan bör de felaktiga exemplaren returneras alternativt att vi kontrollerar på plats.

8.2. TYP AV FEL


Steg 2 är att bedöma om hur allvarligt felet är. Här beaktas prestationens grafiska art och karaktär, bl.a. kvalitetsnivå, utformning och utförande, samt användningsändamål och värde.

8.3. REKLAMATION

Om ett kvalitetsfel är kontstaterat, avhjälps detta i första hand genom reparation eller omtryck. Avhjälpande sker med den skyndsamhet som omständigheterna kräver. Om prestationen kan användas för sitt ändamål trots felet (icke allvarligt fel) får leverantören i stället för avhjälpande göra ett prisavdrag som svarar mot felets betydelse.